ISADORY POSZUKIWANIA…

Wys­tawa fotografii „Isadory poszuki­wa­nia…” jest cytatem z architek­tury anty­cznej, inspirowanym odwiecznym tem­atem Grecji, jakiemu hoł­dowała tez Isadora i wyko­rzysty­wała w swoich tań­cach– a do czego, w swoim odkry­wa­niu ruchu i

Świat nie wierzy łzom

Wid­owisko pan­tomim­iczne, wyko­rzys­tu­jące ele­menty teatru żywego planu, gestu i teatru lalkowego utrzy­mane w kon­wencji comedii dell’arte. Przesłaniem spek­taklu jest reflek­sja nad koniecznoś­cią kon­frontacji z włas­nym cier­pi­e­niem, które przed­staw­ione jest jako

Dziewczynka z zapałkami

Na motywach baśni Jana Chris­tiana Andersena. “DZIEW­CZYNKA Z ZAPAŁKAMI” Insc­eniza­cja: Maria Pietrusza-​Budzyńska (reży­se­ria, scenografia, kostiumy) Pre­miera: czer­wiec 1997r

“M jak…”

Spek­takl wyko­rzys­tu­jący ele­menty teatru tańca, żywego planu, teatru lalkowego i czarnego teatru. To man­i­fest ludzi, dla których miłość była i jest tem­atem tabu, nawołu­jący o prawo do miłości pięknej i

Labirynt

Kom­pozy­cja chore­ograficzna w III częś­ci­ach (“Idę”, “Labirynt”, “Serz”) odwołu­jąca się do fun­da­men­tal­nych pytań o sens ludzkiej egzys­tencji: dokąd idę? w jakim celu? czy idę dobrą drogą? “LABIRYNT” Insc­eniza­cja: Jacek KasprzakObsada:

Spowiedź w drewnie

Spek­takl o gniewie świę­tych, niezad­owolonych ze swoich drew­ni­anych wcieleń, winią­cych swego (s)twórcę o brak tal­entu. Twórcą tym jest świątkarz-​rzeźbiarz ludowy, który przed śmier­cią spowiada się wys­tru­ganemu przez siebie Chrys­tu­sowi ze

Hamlet

Reży­se­ria: Krzysztof BabickiScenografia: Marek BraunKostiumy: Bar­bara Woło­siukMuzyka: Marek KuczyńskiChore­ografia: Jacek Tomasik Pre­miera: 20 listopada 2004

Sześć postaci w poszukiwaniu autora

adap­tacja i reży­se­ria: Maria Pietrusza-​Budzynskaasys­tent reżysera:Jolanta Grabowskascenografia: Maria Pietrusza-​Budzyńskakon­sul­tacja chore­ograficzna: Jacek Tomasikkostiumy: Maria Pietrusza-​Budzyńska i Lila Sokołowskailus­tracja muzy­czna i udźwiękowie­nie: Dominik Sam­borskiprzy­go­towanie taneczne: Jolanta Grabowskaprzy­go­towanie wokalne: Joanna Bronkiewicz i Grze­gorz

Pin It on Pinterest