Karambolizacja Przestrzeni

Łukasz Siatkowski


Muzyk, grafik, poeta, prze­bo­jowy chłopak od urodzenia porusza­jący się na wózku. Posi­ada licenc­jat z kul­tur­oz­naw­stwa, obec­nie studi­uje na KULu. Inspiruje się Frankiem Zappą, King Crim­son, free jazzem, czy też japońską sceną noise. Według niego w sztuce nie ma ograniczeń fizy­cznych, dlat­ego pos­tu­luje, by przes­tano mówić o niepełnosprawnych twór­cach. Łukasz jako swoją sztukę obrał dźwięk (gra na klaw­iszach w Stre­fie Pracy Żurawia), obraz (karam­boliza­cją przestrzeni zaj­muje się od około 10 lat) i słowo pisane.

Zapraszamy na otwar­cie wys­tawy Łukasza Siatkowskiego pt. “Karam­boliza­cja Przestrzeni” 15 lutego 2014 r. o 15.00 w Cen­trum Kul­tury w Lublinie. Szanowni Państwo,

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska zaprasza 15 lutego br. o 15.00 na wernisaż wys­tawy Łukasza Siatkowskiego pt. KARAM­BOLIZA­CJA PRZESTRZENI. Wys­tawa potrwa do 15 marca, a towarzyszyć będą jej warsz­taty prowad­zone przez tego młodego i intere­su­jącego twórcę oraz cykl wykładów głos­zonych przez niego na temat współczes­nej sytu­acji art­brut w Lublinie i Polsce.Art Brut w Lublinie
Potrzeba stworzenia Galerii Art Brut zain­spirowana została twór­c­zoś­cią i życiem Dominiki Mendel
– 31 — let­niej kobi­ety autysty­cznej, mieszkanki Lublina, która od wczes­nego dzieciństwa komu­nikowała i kon­tak­towała się zotocze­niem za pomocą pre­cyzyjnych i pełnych wyobraźni miniatur­owych rysunków, a potem, kiedy dorosła, wielowymi­arowych obrazów. Pier­wotna i nieod­parta
potrzeba tworzenia, wynika­jąca z życiowej sytu­acji artys­tki, oraz nieod­partej potrzeby serca była i jest motorem dla jej wszech­stron­nej ter­apii dokony­wanej przy okazji
tej swois­tej komu­nikacji z otocze­niem, do której zal­iczyć
należy kon­takt z wid­ownią. Świadectwem była przy­go­towana na 20 wrześ­nia 2013 roku — dzień uroczys­tego otwar­cia Galerii
i Cen­trum Kul­tury w Lublinie — ret­ro­spek­ty­wna wys­tawa Dominiki Mendel i z 7 listopada 2013 wys­tawa Jarka Kamińskiego pt. „Oswoić żyrafę”.

Najważniejszym przesłaniem Galerii Art Brut jest to, że: jeżeli stanu niepełnosprawności nie będziemy styg­maty­zować to pojaw­ia­jąca się nieoczeki­wanie w obrę­bie tego
stanu sztuka przyniesie wol­ność oraz nieza­leżność oso­bistą
i społeczną ludziom często wyk­luc­zonym z życia z powodu swo­jej inności.

Wiele galerii w Polsce takich jak: Gale­ria „Tak”
w Poz­na­niu, Gale­ria „OTO JA” w Płocku, Gale­ria
„Apteka Sztuki” w Warsza­wie, Gale­ria „Pod Suk­ni­ami”
w Szczecinie, Gale­ria Art Brut we Wrocławiu, Gale­ria d’art
Naïf w Krakowie oraz Gal­ria Art Brut w Lublinie poma­gają
twór­com wyk­luc­zonym z powodu inności w zaist­nie­niu
w świecie artystycznym.

Pin It on Pinterest