Regulamin WTZ

REG­U­LAMIN ORGA­NI­ZA­CYJNY WARSZ­TATÓW TER­APII ZAJĘ­CIOWEJ – TEATROTER­APIA

1. Warsz­tat Ter­apii Zaję­ciowej – Teatroter­apia, zwany dalej „WTZ”, dzi­ała na pod­stawie właś­ci­wych reg­u­lacji prawnych określa­ją­cych zasady prowadzenia warsz­tatów ter­apii zaję­ciowej, jako formy akty­wiz­a­cji osób niepełnosprawnych.

2. Uczest­nikami Warsz­tatu są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 15 rok życia i zgłosiły wolę uczest­nictwa w warszta­cie, a ich kandy­datura została zatwierd­zona przez Radę Pro­gramową na pod­stawie wskazań do ter­apii zaję­ciowej zawartych w orzecze­niu o niepełnosprawności wydanym przez właś­ciwy organ.

3. Celem real­iza­cji zadań określonych dla WTZ, powołuje się Radę Pro­gramową WTZ, której reg­u­lamin dzi­ała­nia określa Prezy­dent Fun­dacji Teatroter­apia Lubel­ska w Lublinie.

4. W zakre­sie real­iza­cji pro­gramu Warsz­tat współpracuje z placówkami służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej, kul­tury oraz odpowied­nimi władzami i urzę­dami lokalnymi, a w szczegól­ności z orga­ni­za­c­jami pozarzą­dowymi, których dzi­ałal­noś­cią statu­tową jest reha­bil­i­tacja społeczna i zawodowa zmierza­jąca do ogól­nego roz­woju i poprawy sprawności, samodziel­nego i akty­wnego życia osób niepełnosprawnych.

5. Szczegółowe zasady dzi­ała­nia warsz­tatu określa Reg­u­lamin dzi­ała­nia WTZ zatwierdzany przez Prezy­denta Fun­dacji Teatroter­apia Lubel­ska w Lublinie.

Pin It on Pinterest