Ikony

18 listopada 2013 r., o godz. 17.00, w Galerii Art Brut w Lublinie, odbył się wernisaż wys­tawy prac pro­fe­sora Janusza Kirenki pt. ” Ikony”

---_7325----_250

Prof. dr hab. Janusz Kirenko

Urod­zony w Lublinie. Stu­dia odbył w lat­ach 1978 – 1982 na Wydziale Ped­a­gogiki i Psy­chologii Uni­w­er­sytetu Marii Curie-​Skłodowskiej w Lublinie. Stopień dok­tora nauk human­isty­cznych uzyskał w 1988 roku, a stopień dok­tora habil­i­towanego nauk human­isty­cznych w roku 1999. W czer­wcu 2009 roku otrzy­mał tytuł naukowy profesora.

Pracę na UMCS rozpoczął od stanowiska asystenta-​stażysty w Zakładzie Psy­chope­d­a­gogiki Spec­jal­nej, by kon­tyn­uować ją na stanowiskach: asys­tenta, starszego asys­tenta, adi­unkta, a od 2002 roku pro­fe­sora nadzwycza­jnego UMCS. Od 2005 roku jest kierown­ikiem Zakładu Pedeu­tologii i Edukacji Zdrowot­nej. Czwartą kadencję (od 2003 roku) pełni funkcję dyrek­tora Insty­tutu Ped­a­gogiki UMCS.

W dorobku naukowym posi­ada 16 mono­grafii, ponad 150 rozpraw i artykułów naukowych, raportów z badań, prac redak­cyjnych, opra­cowań dydak­ty­cznych w formie kon­cepcji ksz­tałce­nia, planów i pro­gramów studiów oraz pro­jek­tów prak­ty­cznych do wyko­rzys­ta­nia w edukacji spec­jal­nej i zdrowot­nej oraz reha­bil­i­tacji, które ode­grały znaczącą rolę w wyo­dręb­ni­a­niu, roz­woju i umac­ni­a­niu się ped­a­gogiki spec­jal­nej ogól­nej i reha­bil­i­tacji, szczegól­nie teorii i prak­tyki reha­bil­i­tacji i edukacji osób z niepełnosprawnością.

Za swoją dzi­ałal­ność naukową, dydak­ty­czną i społeczną wielokrot­nie wyróż­ni­any i nagradzany. W 2008 roku otrzy­mał prestiżowy medal „Twórcy pol­skiej reha­bil­i­tacji”, przyz­nany przez kapitułę Pol­skiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za wybitne osiąg­nię­cia naukowe w dziedzinie reha­bil­i­tacji a w 2010 roku Sre­brny i Złoty Krzyż Zasługi za dzi­ałal­ność społeczną.

Poza pracą naukowo-​dydaktycznej i dzi­ałal­noś­cią społeczną zaj­muje się malarst­wem. Brał udział w licznych wys­tawach indy­wid­u­al­nych i zbiorowych kra­jowych i zagranicznych. W 2007 roku debi­u­tował tomikiem wier­szy w kon­wencji haiku, pt. Nieodgad­nione snu udręki, by w kole­jnych lat­ach opub­likować: W drażli­wości swej (2008), Takie tam, portrety, reflek­sje, impresje (2009), Pejzaż. W poszuki­wa­niu har­monii (2012).

Zobacz galerię:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=galeriaartbrut&set=a.254765854680117

Pin It on Pinterest