Scenografia w galerii ArtBrut

Scenografia do spek­taklu “Spowiedź w drewnie”

Od 1 wrzes­nia 2014 r. w Galerii Art Brut można obe­jrzeć scenografię do spek­taklu “Spowiedź w drewnie”. Autorką prac jest Dominika Mendel, której prace mogliś­cie podzi­wiać w ubiegłym roku.

Tak wtedy pisal­iśmy o Dominice, zachę­ca­jąc do poz­na­nia Jej prac:

“Wspól­nie z otwar­ciem Art Brut w Lublinie (17 wrześ­nia) jako pier­wsza zaprezen­towana została ret­ro­spek­ty­wna wys­tawa rysunków i obrazów 31-​letniej artys­tki zma­ga­jącej się z autyzmem — Dominiki Mendel z Lublina, która od wczes­nego dzieciństwa komu­nikowała się ze światem dzięki pre­cyzyjnych i pełnych wyobraźni rysunków, z cza­sem także mal­owanych obrazów.”

Pin It on Pinterest