Opera Kartoflana

Odważna fuzja styli muzy­cznych i osobowości artys­tów w hiphopowym spek­taklu tanecznym „Opera Kartoflana”. Spotka­nia z przed­staw­ieni­ami Teatroter­apii Lubel­skiej uczą nas otwierać się na odmi­enne i dzięki temu posz­erzać hory­zonty.

Maria Pietrusza — Budzyńska
Twórca Teatroter­apii Lubel­skiej (metody i insty­tucji)

Sens „Opery Kartoflanej” opiera się na pozornie sprzecznej log­ice hiphopowych tek­stów piosenek o włącza­ją­cym wyłącza­niu ludzi, którzy z racji niespełnionej normy dostali się w tryby złożonej maszyny pomocy społecznej i opieki. Jed­nos­tkowe doświad­cze­nie rzeczy­wis­tości politycznej/​społecznej/​eduka­cyjnej ustanow­iło formę spek­taklu i jego wyraz — a zapisane w ciele aktora strategie/​wybory i decyzje dotyczące norm i ich ekspresji przekazują ter­aźniejszy i obecny (HIP) oraz sposób porusza­nia się (HOP) w kry­ty­cznej reflek­sji nad współczes­noś­cią. Aktorzy Teatru Ludzi Niepełnosprawnych nie sto­sują ide­o­log­icznej zasłony dla nierozwiązanych prob­lemów i nie szukają okazji do podtrzy­ma­nia ist­nieją­cych hier­ar­chii. O(d)grywają wyk­luczanie wyk­luc­zonych.

Pomysł spek­taklu i choreografia/​reżyseria — Maria Pietrusza Budzyńska
Przy współpracy — Joli Grabowskiej i Leszka Tesa
Tek­sty piosenek — Danka Mikusz
Kom­pozy­cja muzyki/​przygotowanie wokalne/​reżyseria dźwięku i real­iza­cja — Piotr Kil­i­ański

Dra­matur­gia muzy­czna tek­stów — Maria P. Budzyńska, Agnieszka Wój­tow­icz z zespołem
Insta­lacje muzy­czne — SPEC­JALNE PODZIEKOWA­NIA — Anna Koziara i Alan Sobkow­icz, Halina Tes, Agnieszka Kałuża, Basia Wróblewska, Agnieszka Wój­tow­icz
Aranżacja przestrzeni i kostiumy — Maria P. Budzyńska
Światła — Maria P. Budzyńska i Marcin Rękas
Wiz­ual­iza­cja do spek­taklu — Dorota i Woj­ciech Nowakowscy N-​Vision s.c., Maria P. Budzyńska przy współpracy Bartka Nowakowskiego i Valerii Sviri­d­owej
Przy­go­towanie taneczne — Magda Marcinkowska, Leszek Tes, Jola Grabowska, przy­go­towanie debi­u­tan­tów — Mał­gorzata Neczyper­ow­icz
Głos — SPEC­JALNE PODZ­IĘKOWA­NIA — Jerzy Kur­czuk

Wokaliści — Tomek Dolar Dymek, Michał Wilczyński, Ola Ziemba, Adam Saran, Anna Koziara i Alan Sobkow­icz
Tancerze — Agnieszka Kmieć, Anna Mikusz, Mar­iusz Mąka, Andrzej Strumpf, Bożena Ufniarz, Dominika Mendel, Anna Siwko, Michał Piędzia, Ernest Pilipczuk, Michał Dziedzic, Syl­wester Sławacki, Ewelina Korzeniowska, Michał Wołoszyn i Alicja Sza­lerek oraz Kamil Sza­lerek – debiut.
Aktorzy w filmie — Arthur Hel­dut — Tar­nasiewicz, Michał Dziedzic, Agnieszka Kmieć, Anna Siwko i Syl­wester Sławacki

Współpraca pro­duk­cyjna — Marta Cichy, Irmina Szu­miło, Ewa Korol, Aleq Budzyński i Lila Sokołowska — szy­cie kostiumów oraz zespół tech­niczny CSK pod kierunk­iem — Bartka Pyczka.
SPEC­JALNE PODZ­IĘKOWANIE dla Mag­daleny Gor­gol Rzepeck­iej.
Przetłu­macze­nie tek­stów piosenek na język niemiecki — Elż­bi­eta Czu­bińska
Przetłu­macze­nie tek­stów piosenek na język ang­iel­ski — Agnieszka Burda
Tek­sty do pro­gramu — Maria P.Budzyńska i Ewa Dados — Jabłońska
Autor zdjęć i pro­gramu — Aleq Budzyński
Charak­teryza­cja do plakatu — Ewelina Wad­owska
Pra­cow­nia deko­racji i kostiumów — Iwona Malinowska

Pin It on Pinterest