“M jak…”

Spek­takl wyko­rzys­tu­jący ele­menty teatru tańca, żywego planu, teatru lalkowego i czarnego teatru. To man­i­fest ludzi, dla których miłość była i jest tem­atem tabu, nawołu­jący o prawo do miłości pięknej i prawdzi­wej a tak potrzeb­nej każdemu człowiekowi.

“M JAK …”

Insc­eniza­cja i reży­se­ria: Maria Pietrusza-​Budzyńska
Real­iza­cja: zespół ter­apeutów WTZ
Obsada: uczest­nicy WTZ

Pre­miera: maj 1998

Pin It on Pinterest