Głęboka woda

Głównym bohaterem jest Wik­tor Okulicki (Marcin Doro­ciński), świeżo mianowany dyrek­tor ośrodka – człowiek czynów, nie słów. W jego opinii pra­cownik opieki społecznej jest skrzyżowaniem Matki Teresy i Spi­der­mana. To stwierdze­nie okaże się wyjątkowo trafne. Wik­tora wspiera wrażliwa i zaan­gażowana w poma­ganie innym Mika (Katarzyna Maciąg) oraz inni pra­cown­icy ośrodka: Mał­gosia (Agnieszka Pod­si­ad­lik), Alina (Marta Klubow­icz), Kalina (Gabriela Muskała), Grażyna (Julia Kijowska) oraz ustępu­jąca dyrek­tor placówki Krystyna (Teresa Budzisz-​Krzyżanowska). Są też i tacy jak Jerzy (Piotr Nowak), który trzyma się szty­wno przepisów, a jego zaan­gażowanie kończy się po ośmiu godz­i­nach pracy. Akcja każdego z 13 odcinków sku­pia się na jed­nej sprawie, konkret­nym dra­ma­cie i jego bohaterze, któremu zespół Wik­tora stara się pomóc. Bohaterowie seri­alu są wrażliwi na los słab­szych, potrze­bu­ją­cych, samot­nych i porzu­conych. Nie są przy tym pozbaw­ieni wad i słabości, zma­gają się z włas­nymi prob­le­mami. Poma­gają innym, ale czy są w stanie pomóc sobie?

Pię­cioro aktorów z Teatroter­apii między 8. a 10. lipca 2011 wzieło udział w nagra­niu jed­nego z odcinków..
Zapraszamy do strony seri­alu i galerii zdjęć autorstwa Jaroslawa Sosińskiego.

Pin It on Pinterest