Malowany ptak

Spek­takl inspirowany absurdalną his­torią wziętą z powieści Jerzego Kosińskiego „Mal­owany ptak”. Utkany z wiecznej potrzeby doświad­cza­nia przez teatr i w teatrze rzeczy­wis­tej obec­ności w życiu — ludzi, którzy jak mal­owane ptaki Lecha – bohat­era z Kosińskiego lecą na spotkanie widza przy­pad­kowego… Niby – aktorzy. Niby– ludzie. Niby – ptaki. Poszuki­wacze tożsamości i miejsca swo­jego w życiu , tańcu . W tangu…

Bohaterowie sztuki Piran­della w odczy­ta­niu Marii Pietruszy-​Budzyńskiej przed­stawiają swoje wąt­pliwo­ści i przy­czyny ist­nienia w ciągłej podróży teatral­nej, poszukują kogoś, kto zapisze ich życio­rysy, nada imię i wyz­naczy określoną rolę. Wszyst­kie posta­cie, które pojaw­iają się na sce­nie pochodzą z real­nego świata i wnoszą ze sobą his­torię włas­nego życia. Ojciec, Matka, Pasier­bica, Syn, Chłop­czyk, Dziew­czynka, Pani Pace poszukują czegoś innego dla siebie: auto­ry­tetu, uko­je­nia, miło­ści, szczę­ścia, sławy i prawdy. W Piran­dellu świat jest teatrem total­nym, gdzie wszyscy grają określone role, a teatr wdziera się do życia i zmusza do odgry­wa­nia. Kim są ludzie, którzy sięgnęli po sztukę Piran­della? Czy obraz, który stworzyli aktorzy Teatr­poterapii Lubel­skiej wykreuje ich toż­samość w Teatrze? Jak reży­serują własną biografię przez wej­ście do Teatru i jak prze­mieni to świado­mość ich i tych “nor­mal­nych”? Czy inność (nie­peł­nospraw­ność) jako gest twór­czy to oksy­moron? Czy może próba odnalezienia miej­sca na sce­nie życia? Aktorzy Teatroter­apii w grze z życiem /​w życie man­i­fes­tują pytanie: kim jesteśmy? Czy my uda­jemy aktorów czy aktorzy udają nas?“Mal­owany Ptak“

Insc­eniza­cja, reży­se­ria i scenografia– Maria Pietrusza Budzyńska
Maski – Iwona Mali­nowska
Kostiumy – Maria Pietrusza Budzyńska i Lila Sokołowska
Opra­cow­anie muzy­czne – Dominik Sam­borski
Real­iza­cja Światła – Bar­tosz Palij
Obsługa spek­taklu – Jolanta Grabowska, Urszula Gole­jew­ska,
Zofia Radom­ska, Alek­sander Ciota, Marcin Pietrusza, Jan Puch,
Zbig­niew Wróblewski
Foto – Marcin Pietrusza

Wykon­awcy – aktorzy Teatroter­apii:
Tomasz Cham­era,
Michał Dziedzic,
Mar­i­ola Fus,
Nor­bert Góźdź,
Izabela Grot,
Mikołaj Jarosz,
Artur Jesionek,
Karolina Kęcka,
Agnieszka Kmieć,
Marta Kulesza,
Mar­iusz Mška,
Dominika Mendel,
Anna Mikusz,
Agnieszka Mis­iura,
Ernest Pilipczuk,
Syl­wester Sławacki,
Anna Siwko,
Damian Sikora,
Syl­wia Styżaj,
Strumpf Andrzej,
Arthur Tarnasiewicz-​Heldut,
Bożena Ufniarz,
Iwona Wróblewska,
Agnieszka Zarzy­cka,
Alek­san­dra Ziemba.

Film jest dostępny po uprzed­nim kon­tak­cie tele­fon­icznym lub e-​mail.

tln@​teatroterapia.​lublin.​pl lub 817452187

Pin It on Pinterest