Oswoić żyrafę

7 listopada 2013 r., o godz. 11.00, w Galerii Art Brut w Lublinie, odbył się wernisaż wys­tawy prac Jarosława Kamińskiego pt. „Oswoić żyrafę”.

Swoją obec­noś­cią spotkanie uświet­nił sam Artysta, a także wyjątkowi goś­cie:
Pan Sen­a­tor Stanisław Gogacz,
Pan Tomasz Włodek — dyrek­tor MOPR w Lublinie,
Pani Edyta Kil­ianek — Hołówkowska — zastępca dyrek­tora MOPR w Lublinie,
Pani Mał­gorzata Dma­gała — zastępca dyrek­tora MOPR w Lublinie,
Pani Marzena Tymosiewicz — kierownik dzi­ału ds. domów pomocy społecznej i ośrod­ków wspar­cia MOPR w Lublinie,
Pan Piotr Tokar­czuk — dyrek­tor Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Lublinie,
Pani Renata Fil­ip­iak — zastępca dyrek­tora ds. mery­to­rycznych Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Lublinie,
Pan Grze­gorz Rzepecki — dyrek­tor Warsz­tatów Kul­tury w Lublinie,
Pan Jarosław Zyśk — dyrek­tor Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie.

Przy­byli goś­cie mieli możli­wość podzi­wiać dzieła artysty. Obrazy wypełnione kolorowymi posta­ci­ami żyraf, zak­lę­tych w ruchu, tańcu, tajem­niczym pląsie i pozie wprowadzały w niezwykły świat emocji ludz­kich wydoby­tych przez malarza.

Jak wypowiedział się w przesłanym liś­cie Leszek Mądzik:
“Świat,który nosimy w sobie, jest nieskazitel­nie czysty, zdrowy, nie mający znamion choroby. On jest prawdzi­wym, szcz­erym i aut­en­ty­cznym, dlat­ego siła jego jest poza przyję­tym kanonem niepełnosprawności. Jest to wartość w najlep­szym znacze­niu słowa LUDZKA. Źle jest, kiedy nie dajemy mu wyjś­cia i spełnienia poprzez sztukę. Tworze­nie to wspani­ałe lekarstwo, które pozwala nam odnaleźć siebie, pomóc sobie i znaleźć akcep­tację innych.Sztuka tych, których dotknął los, czyta świat inaczej, jest PEŁNA i SPRAWNA. Miejmy cier­pli­wość, by zajrzeć do dusz tych ludzi i okazać im nie tylko rozu­mie­nie, ale i żywić się ich wrażli­woś­cią.”

Swoistym „goś­ciem” wernisażu była figura żyrafy wyko­nana z met­alowych prętów. Posłuży ona do zajęć plas­ty­cznych dla uczniów szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych prowad­zonych w tech­nice papier – mache, których tem­atem będzie tworze­nie wielkiej, kolorowej żyrafy.

Zapraszamy na wys­tawę, która potrwa do dnia 17 listopada 2013 r. w poniedzi­ałki, środy i czwartki w godz. 12.00 — 15.00; we wtorki i piątki w godz. 10.00 — 16.00

Zobacz galerię:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=galeriaartbrut&set=a.253512874805415

Pin It on Pinterest