Sześć postaci w poszukiwaniu autora

adap­tacja i reży­se­ria: Maria Pietrusza-​Budzynska
asys­tent reżysera:Jolanta Grabowska
scenografia: Maria Pietrusza-​Budzyńska
kon­sul­tacja chore­ograficzna: Jacek Tomasik
kostiumy: Maria Pietrusza-​Budzyńska i Lila Sokołowska
ilus­tracja muzy­czna i udźwiękowie­nie: Dominik Sam­borski
przy­go­towanie taneczne: Jolanta Grabowska
przy­go­towanie wokalne: Joanna Bronkiewicz i Grze­gorz Sek­mistrz
światło: Bartłomiej Palij i Andrzej Oczkowski
mul­ti­me­dia: Marek Krupa
orga­ni­za­cja spek­taklu: Zbig­niew Wróblewski i Alek­sander Budzyński
pro­du­cent spek­taklu: Firma TEZET z Lublina
wys­tępują: Aktorzy Teatroter­apii Lubelskiej

Bohaterowie sztuki Piran­della w odczy­ta­niu Marii Pietruszy-​Budzyńskiej przed­staw­iają swoje wąt­pli­wości i przy­czyny ist­nienia w ciągłej podróży teatral­nej, poszukują kogoś, kto zapisze ich życio­rysy, nada imię i wyz­naczy określoną rolę. Wszys­tkie posta­cie, które pojaw­iają się na sce­nie pochodzą z real­nego świata i wnoszą ze sobą his­torię włas­nego życia. Ojciec, Matka, Pasier­bica, Syn, Chłopczyk, Dziew­czynka, Pani Pace poszukują czegoś innego dla siebie: auto­ry­tetu, uko­je­nia, miłości, szczęś­cia, sławy i prawdy. W Piran­dellu świat jest teatrem total­nym, gdzie wszyscy grają określone role, a teatr wdziera się do życia i zmusza do odgry­wa­nia. Kim są ludzie, którzy sięgnęli po sztukę Piran­della? Czy obraz, który stworzyli aktorzy Teatr­poter­apii Lubel­skiej wykreuje ich tożsamość w Teatrze? Jak reży­serują własną biografię przez wejś­cie do Teatru i jak przemieni to świado­mość ich i tych “nor­mal­nych”? Czy inność (niepełnosprawność) jako gest twór­czy to oksy­moron? Czy może próba odnalezienia miejsca na sce­nie życia? Aktorzy Teatroter­apii w grze z życiem /​w życie man­i­fes­tują pytanie: kim jesteśmy? Czy my uda­jemy aktorów czy aktorzy udają nas?

Pin It on Pinterest