“GO” – spektakl uliczny

Sztuka o dwóch świat­ach: ludzi sprawnych, zim­nych bezwzględ­nie dążą­cych do celu i ludzi niepełnosprawnych: słab­szych, zagu­bionych i zwykle spy­chanych przez tych drugich, gdzieś na mar­gines życia.

“GO…” Spek­takl uliczny

Insc­eniza­cja i reży­se­ria: Edward Gra­mont
Real­iza­cja: Edward Gramom i zespół Teatru TER­MI­NUS A QUO z Nowej Soli; uczest­nicy i ter­apeuci WTZ Teatroter­apia, WTZ Nałęczów, WTZ Krężnica Jara, WTZ Źródło II, stu­denci UMCS

Pre­miera: czer­wiec 1999 (Plac Litewski)

Pin It on Pinterest