Statut

Statut Fun­dacji

„Fun­dacja Teatroter­apia Lubelska”

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.


Fun­dacja nosi nazwę Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska, została ustanowiona aktem notar­i­al­nym z dnia

29 pażdziernika 2008 roku przed Renatą Mierzwą notar­iuszem w Lublinie ‚w Kance­larii Notar­i­al­nej w Lublinie przy ulicy Sądowej 101. Reper­to­rium A Nr 76492008 z woli następu­jącego funda­tora:
Maria Anna Pietrusza — Budzyńska i dzi­ała na pod­stawie przepisów ustawy o fun­dac­jach (Dz. U. Nr 21/​84, poz. 97 z późniejszymi zmianami).

§ 2.


Fun­dacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 3.


Fun­dacja dzi­ała na tery­to­rium Rzecz­pospo­litej Pol­skiej i poza jej grani­cami, zgod­nie z prawem Rzecz­pospo­litej Polskiej.

§ 4.


Siedz­iba Fun­dacji zna­j­duje się w mieś­cie Lublinie.

§ 5.


Fun­dacja używa pieczęci z napisem wskazu­ją­cym jej nazwę i siedz­ibę, a znakiem graficznym Fun­dacji jest znak, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego statutu (logo).

§ 6.


Fun­dacja jest orga­ni­za­cją pożytku pub­licznego w rozu­mie­niu ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzi­ałal­ności pożytku pub­licznego i o wolon­taria­cie(Dz. U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rozdział II.

Cele, zasady, formy i zakres działania.

§ 7.


Celem Fun­dacji jest:

1. Wyrów­nanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należą­cym do grup dyskrymi­nowanych
i wyk­luc­zonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom.

 1. Inicjowanie, pro­mocje, real­iza­cja i wspieranie dzi­ałań w zakresie:
 • Reha­bil­i­tacji i ter­apii za pomocą teatru i jego tech­nik oraz arterapii
 • Wyko­rzys­tanie teatru w reha­bil­i­tacji dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych
 • Upowszech­nie­nie i rozwi­janie wiedzy na temat teatroter­apii oraz jej wpływu na edukację i reha­bil­i­tację, dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych oraz możli­wości ter­apeu­ty­cznych i edukacji w teatrze i z pomocą teatru
 • Udostęp­nie­nie i upowszech­nie­nie infor­ma­cji o doskonale­niu i osiąg­nię­ci­ach świa­towych w dziedzinie teatroter­apii na polu teatru, edukacji, reha­bil­i­tacji, ter­apii i sztuki

3. Orga­ni­za­cja i prowadze­nie dzi­ałań w zakre­sie arter­apii i teatroterapii

 1. Akty­wność ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, stu­den­tów itp. na rzecz dzi­ałal­ności reha­bil­i­ta­cyjnej, teatroter­apii, arterapii.
 2. Budowa ośrodka prak­tyk teatral­nych dla osób niepełnosprawnych

Dzi­ała­nia real­izu­jące cele Fun­dacji mają zmierzać do prze­j­mowa­nia stan­dardów stosowanych w kra­jach Unii Europe­jskiej oraz ich wdrażanie na tere­nie Rzecz­pospo­litej Polskiej.

§ 8.

Cele wymienione w § 7 Fun­dacja może real­i­zowaćw szczegól­ności poprzez:

 1. Prowadze­nie Warsz­tatów Ter­apii Zaję­ciowej o spec­jal­ności teatroterapeutycznej
 2. Orga­ni­zowanie i finan­sowanie dzi­ałań kulturowo-​artystycznych i naukowych związanych z Teatroter­apią Lubel­ską, w środowisku osób niepełnosprawnych i na rzecz tego środowiska
  1. Spek­takli teatral­nych, kon­certów, fes­ti­wali i wys­taw z udzi­ałem artys­tów niepełnosprawnych z całego świata.
  2. Kursów i warsz­tatów w zakresie:
 • teatroter­apii i artterapii
 • wyko­rzys­tanie teatru w reha­bil­i­tacji i edukacji oraz sztuce dla środowisk zainteresowanych.
 1. Spotkań, kon­fer­encji, sym­pozjów i seminariów;
 2. Pro­gramów naukowo – badawczych.

e. Pro­jek­tów wydawniczych.

f. Pro­dukcję filmów eduka­cyjnych i tem­atyce społecznej.

g. Plen­erów artysty­cznych dla środowisk zainteresowanych

h. Szkoleń i kursów w formie elek­tron­icznej z zakresu teatroter­apii i artterapii

 1. Udzielanie pomocy orga­ni­za­cyjnej i mate­ri­al­nej twór­com niepełnosprawnym i innym osobom lub jed­nos­tkom orga­ni­za­cyjnym, real­izu­ją­cym cele Fundacji.
 2. Pozyskanie spon­sorów wspier­a­ją­cych finan­sowo i rzec­zowo real­iza­cję pro­gramu Fundacji
 3. Wdrażanie i real­i­zowanie pro­jek­tów unijnych.
 4. Orga­ni­zowanie i prowadze­nie tur­nusów reha­bil­i­ta­cyjnych i wyjazdów zor­ga­ni­zowanych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

6a. Orga­ni­zowanie i prowadze­nie tur­nusów sportowych, sportowo-​rekreacyjnych oraz szkole­niowych inte­gru­ją­cych osoby niepełnosprawne ze społecznością.

 1. Orga­ni­zowanie, finan­sowanie i prowadze­nie dzi­ałań mają­cych na celu pro­mocję i wspieranie zatrud­nienia oraz roz­woju lokalnego i region­al­nego na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Orga­ni­zowanie i finan­sowanie porad­nictwa psy­cho­log­icznego i prawnego dla osób niepełnosprawnych, pomoc w rozwiązy­wa­niu kon­flik­tów w rodzinie, pomoc w zaak­cep­towa­niu faktu niepełnosprawności.
 3. Orga­ni­zowanie i finan­sowanie porad­nictwa infor­ma­cyjnego w zakre­sie pod­ję­cia zatrud­nienia, uzyska­nia sprzętu reha­bil­i­ta­cyjnego, udostęp­ni­anie pub­likacji, ulotek infor­ma­cyjnych wydawanych przez insty­tucje dzi­ała­jące na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Pomoc w zaspoka­ja­niu pod­sta­wowych potrzeb soc­jalno — bytowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, orga­ni­zowanie zbiórek żywności, odzieży, itp.
 5. Inicjowanie i pode­j­mowanie dzi­ałal­ności pro­mo­cyjnej na rzecz inte­gracji osób niepełnosprawnych ze społecznoś­cią lokalną, orga­ni­zowanie sem­i­nar­iów, szkoleń, dzi­ałal­ności wydawniczej oraz współpraca ze środ­kami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz orga­ni­za­c­jami pozarządowymi.
 6. Pomoc w zaspoko­je­niu potrzeb duchowych i religi­jnych osób niepełnosprawnych, orga­ni­zowanie rekolekcji, piel­grzymek, współpraca z parafi­ami koś­ciołów różnych wyznań.
 7. Prowadze­nie Galerii Art Brut.
 8. Prowadze­nie zor­ga­ni­zowanej dzi­ałal­ności eduka­cyjnej i pop­u­la­torskiej w kraju i zagranicą

§ 8 a.

Cele statu­towe Fun­dacji będą real­i­zowane przez dzi­ałal­ność nieod­płatną i odpłatną.

§ 9.


Fun­dacja może współpra­cować z osobami prawnymi i osobami fizy­cznymi w kraju i za granicą dla real­iza­cji celów statu­towych Fundacji.

Rozdział III.

Organy Fun­dacji.

§ 10.

Organami Fun­dacji są:

 1. Rada Fun­dacji, zwana w dal­szej części niniejszego statutu Radą,
 2. Zarząd Fun­dacji, zwany w dal­szej części niniejszego statutu Zarządem.

§ 11.

Członków Zarządu i członków Rady Fun­dacji powołuje i odwołuje Fundator.

§ 12.

1) Fun­dacja ma statu­towy kole­gialny organ kon­troli lub nad­zoru zwany Radą Fun­dacji, odrębny od organu zarządza­jącego i niepodle­ga­jący mu w zakre­sie wykony­wa­nia kon­troli wewnętrznej lub nad­zoru, przy czym członkowie organu kon­troli i nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządza­jącego ani pozostawać z nimi w sto­sunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani pra­wom­oc­nym wyrok­iem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymy­wać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uza­sad­nionych kosztów lub wyna­grodze­nie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wyna­gradza­niu osób kieru­ją­cych niek­tórymi pod­mio­tami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§ 13.

Rada jest organem o uprawnieni­ach: inic­jaty­wnych, opin­io­daw­czych, kon­trol­nych oraz nadzorczych.

§ 14.

 1. Rada składa się od 2 do 12 osób.
 2. Rada wybiera ze swego grona Prze­wod­niczącego i Wiceprze­wod­niczącego Rady.

§ 15.

 1. Pra­cami Rady kieruje Prze­wod­niczący Rady.
 2. W razie nieobec­ności Prze­wod­niczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.
 3. Prze­wod­niczący Rady może udzielić pełnomoc­nictwa Wiceprze­wod­niczącemu lub innemu członkowi Rady w zakre­sie pełnionej przez niego funkcji.
 4. Prze­wod­niczący Rady w szczególności:

a) ustala przed­miot, ter­min i miejsce posiedzeń Rady;

b) prze­wod­niczy posiedzeniom Rady;

c) reprezen­tuje Radę na zewnątrz;

d) inicjuje i orga­nizuje prace Rady.

§ 16.

 1. Rada zbiera się co najm­niej raz w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Prze­wod­niczący Rady, Wiceprze­wod­niczący z włas­nej inic­jatywy bądź na pisemny wniosek co najm­niej 23 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu.
 3. W posiedzeni­ach Rady mogą uczest­niczyć osoby wchodzące w skład Zarządu z głosem dorad­czym oraz prawem wypowiada­nia się w sprawach, nad którymi obraduje Rada.
 4. Decyzje Rady we wszys­t­kich sprawach należą­cych do jej kom­pe­tencji pode­j­mowane są w formie uchwał.
 5. Uch­wały pode­j­mowane są w głosowa­niu jawnym zwykłą więk­szoś­cią głosów w obec­ności co najm­niej połowy członków Rady.
 6. Każda osoby wchodząca w skład Rady ma w głosowa­niu jeden głos. W przy­padku równej liczby głosów decy­duje głos Prze­wod­niczącego, a pod­czas jego nieobec­ności Wiceprzewodniczącego.
 7. Tryb dzi­ała­nia Rady określa uch­walony przez nią Regulamin.
 8. Pode­j­mowanie uch­wał przez Radę Fun­dacji w try­bie pisem­nym lub przy wyko­rzys­tani środ­ków bezpośred­niego porozu­miewa­nia się na odległość jest dopuszczalne. Uch­wała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fun­dacji zostali powiadomieni o treści pro­jektu uchwały.
 9. W przy­padku pode­j­mowa­nia uch­wał w try­bie pisem­nym lub przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków bezpośred­niego porozu­miewa­nia się na odległość, Prze­wod­niczący Rady lub wyz­nac­zony przez niego członek Rady sporządza pro­tokół, w którym stwierdza sposób i wynik głosowa­nia. W przy­padku, gdy głos był odd­any w ten sposób, że możliwe jest utr­wale­nie jego treści (e-​mail, fax, pismo), wydruk takiej wiado­mości e-​mail lub egzem­plarz faxu lub pisma stanowi załącznik do pro­tokołu sporząd­zonego przez Prze­wod­niczącego lub wyz­nac­zonego członka Rady.

§ 17.

Rada w szczególności:

 1. zatwierdza opra­cow­ane przez Zarząd roczne pro­gramy i wielo­let­nią strate­gię dzi­ała­nia Fun­dacji oraz nad­zoruje ich realizację;
 2. roz­pa­truje i zatwierdza roczne spra­woz­da­nia mery­to­ryczne i finan­sowe Zarządu z dzi­ałal­ności Fun­dacji oraz udziela mu absolutorium;
 3. uch­wala i zmienia Reg­u­lamin Rady;
 4. uch­wala komu­nikaty i rezolucje związane z dzi­ałal­noś­cią Fundacji;
 5. wys­tępuje do Zarządu z wnioskami doty­czą­cymi dzi­ałal­ności Fundacji;
 6. wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

§ 18.

 1. Zmi­any w składzie Rady mogą nastąpić w przy­padku złoże­nia pisem­nej rezy­gnacji z pełnienia tej funkcji, odwoła­nia albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 2. Odwoła­nia członka Rady dokonuje Funda­tor na skutek:
  a) per­ma­nent­nego uchy­la­nia się od wykony­wa­nia obow­iązków członka Rady i nie uczest­niczenia w posiedzeni­ach;
  b) trwałej utraty kon­taktu z członkiem Rady trwa­jącej ponad 1 rok;

c) istot­nego naruszenia postanowień statutu i nie real­i­zowanie uch­wał Rady;
d) umyśl­nego dzi­ała­nia na szkodę Fun­dacji i godzącego w dobre imię Fun­dacji;
e) zaist­nie­nie innych okoliczności uniemożli­wia­ją­cych spra­wowanie funkcji członka Rady.

 1. Nowych członków powołuje Funda­tor na miejsce osób, które przes­tały pełnić tę funkcję lub dla rozsz­erzenia składu Rady.

§ 19.

1. Statut Fun­dacji zabrania:

a) udziela­nia poży­czek lub zabez­piecza­nia zobow­iązań majątkiem Fun­dacji w sto­sunku do jej członków, członków organów lub pra­cown­ików oraz osób, z którymi pra­cown­icy pozostają w związku małżeńskim albo w sto­sunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stop­nia albo są związani z tytułu przys­poso­bi­enia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazy­wa­nia majątku Fun­dacji na rzecz jej członków, członków organów lub pra­cown­ików oraz ich osób blis­kich, na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, w szczegól­ności jeżeli przekazanie to następuje bezpłat­nie lub na pref­er­en­cyjnych warunkach,

c) wyko­rzysty­wa­nia majątku Fun­dacji na rzecz jej członków, członków organów lub pra­cown­ików oraz ich osób blis­kich na zasadach innych niż w sto­sunku do osób trze­cich, chyba że to wyko­rzys­tanie bezpośred­nio wynika ze statu­towego celu Fundacji.

d) zakupu na szczegól­nych zasadach towarów lub usług od pod­miotów, w których uczest­niczą członkowie Fun­dacji, członkowie jej organów lub pra­cown­icy oraz ich osób bliskich.

§ 20.

1. Funda­tor może zostać członkiem Zarządu.

2. Zarząd liczy od 3 do 5 osób w tym członkiem Zarządu jest doży­wot­nio Fundator.

3. Zarząd wybiera ze swego grona osoby pełniące funkcje: Prezy­denta i Wiceprezydentów

4. W sprawach, w tym w sprawach pra­cown­iczych, między Fun­dacją Prezy­den­tem Fun­dacji, Fun­dację reprezen­tuje Rada Fundacji.

§ 21.

Zarząd pode­j­muje decyzje we wszys­t­kich sprawach nie zas­trzeżonych do kom­pe­tencji Rady Fun­dacji i reprezen­tuje Fun­dację w sto­sunkach zewnętrznych oraz odpowiada przed Radą za real­iza­cję celów statu­towych Fundacji.

.

§ 22.

Zarząd w szczególności:

 1. reprezen­tuje Fun­dację na zewnątrz,
 2. opra­cowuje i uch­wala roczne i wielo­let­nie plany i strate­gie dzi­ała­nia Fun­dacji, uwzględ­ni­a­jąc wnioski Rady w tym zakresie;
 3. zarządza majątkiem i fun­duszami Fundacji;
 4. przyj­muje sub­wencje, darow­izny, dotacje, spadki i zapisy;
 5. ustala reg­u­lamin Zarządu i biura Fun­dacji i ich zmiany;
 6. tworzy i lik­widuje zakłady Fun­dacji i inne jej jed­nos­tki organizacyjne;
 7. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;
 8. prowadzi poli­tykę kadrową w Fun­dacji, w tym ustala wielkość zatrud­nienia, zasady wyna­gradza­nia oraz wielkość środ­ków przez­nac­zonych na wynagrodzenia;
 9. przy­go­towuje i składa Radzie roczne spra­woz­da­nia mery­to­ryczne oraz finan­sowe z dzi­ałal­ności Fundacji;
 10. może uczest­niczyć w posiedzeni­ach Rady z głosem dorad­czym, z prawem wypowiada­nia się w sprawach, nad którymi obraduje Rada;

§ 23.

 1. Zarząd odbywa co najm­niej cztery posiedzenia w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoły­wane są na wniosek Prezy­denta Zarządu, Wiceprezy­den­tów Zarządu.

§ 24.

Zarząd pode­j­muje uch­wały zwykłą więk­szoś­cią głosów w obec­ności co najm­niej połowy jego składu, z wyjątkiem spraw ure­g­u­lowanych odmi­en­nie w postanowieni­ach niniejszego statutu.

§ 25.

Przy pode­j­mowa­niu uch­wał Zarządu każdy członek Zarządu w głosowa­niu ma jeden głos, a w przy­padku równej liczby głosów decy­duje głos Prezydenta.

§ 26.

 1. Zmi­any w składzie osobowym Zarządu dokonuje Fundator
 2. Członkow­stwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź w przy­padku złoże­nia pisem­nej rezy­gnacji przez członka zarządu, jego odwoła­nia albo śmierci
 3. Odwołanie przez Funda­tora osoby wchodzącej w skład Zarządu może nastąpić w przy­padku:
  a) per­ma­nent­nego uchy­la­nia się od wykony­wa­nia obow­iązków i nie uczest­niczenia w posiedzeni­ach;
  b) utraty kon­taktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż rok,
  c) istot­nego naruszenia postanowień statutu i nie real­i­zowanie uch­wał Zarządu;
  d) umyśl­nego dzi­ała­nia na szkodę Fun­dacji i godzącego w dobre imię Fun­dacji;
  e) zaist­nienia innych okoliczności uniemożli­wia­ją­cych spra­wowanie funkcji członka Zarządu.

§ 27.

 1. Oświad­czenia woli w imie­niu Fun­dacji, zacią­ganie zobow­iązań majątkowych oraz czyn­ności prawne Fun­dacji o charak­terze roz­porządza­ją­cym do kwoty zobow­iąza­nia nie przekracza­jącej śred­niego prze­cięt­nego miesięcznego wyna­grodzenia w gospo­darce nar­o­dowej w poprzed­nim kwartale od pier­wszego dnia następ­nego miesiąca po ogłosze­niu przez Prezesa Głównego Urzędu Statysty­cznego w Dzi­en­niku Urzę­dowym Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej “Mon­i­tor Pol­ski”, wyma­gają pod­pisu jed­nej osoby wchodzącej w skład Zarządu.
 1. Zacią­ganie zobow­iązań majątkowych oraz czyn­ności prawne Fun­dacji o charak­terze roz­porządza­ją­cym do kwoty zobow­iąza­nia przekracza­jącej śred­nie prze­ciętne miesięczne wyna­grodze­nie w gospo­darce nar­o­dowej w poprzed­nim kwartale od pier­wszego dnia następ­nego miesiąca po ogłosze­niu przez Prezesa Głównego Urzędu Statysty­cznego w Dzi­en­niku Urzę­dowym Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej “Mon­i­tor Pol­ski”, wyma­gają pod­pisu dwóch osób wchodzą­cych w skład Zarządu.

§ 28.

Do przyj­mowa­nia oświad­czeń w imie­niu Fun­dacji upoważniony jest każda osoba wchodząca w skład Zarządu.

§ 29.


Prezy­denta i Wiceprezy­den­tów I-​szej kadencji powołuje Funda­tor jed­no­myśl­nym oświad­cze­niem woli.

§ 30.

Kadencje Zarządu są pięcioletnie.

Rozdział IV.

Majątek Fun­dacji.

§ 31.


Majątkiem Fun­dacji są środki finan­sowe wskazane w oświad­cze­niu woli o ustanowie­niu Fun­dacji i wynoszą , 2 000,- zł.(dwa tysiące złotych)

§ 32.


Majątek Fun­dacji stanowią środki finan­sowe wskazane w oświad­cze­niu woli o ustanowie­niu Fun­dacji, ruchomości, nieru­chomości, prawa majątkowe oraz inne środki finan­sowe nabyte w trak­cie dzi­ałal­ności Fundacji.

§ 33.


Fun­dacja czer­pie środki finan­sowe w szczegól­ności z:

1. Darow­izn, spad­ków, zapisów i sub­wencji.
2. Dochodów ze zbiórek i imprez pub­licznych.
3. Dochodów z majątku ruchomego, nieru­chomego i praw majątkowych.
4. Dywidendy z akcji i z udziałów.

5. Dochodów z odsetek bankowych, zysku z lokat bankowych oraz zysku z oper­acji finansowych.

6. Dochodów z dzi­ałal­ności gospodarczej.

§ 34.


Dochody Fun­dacji muszą być przez­naczane na real­iza­cję celów statu­towych Fundacji.

§ 35.


Fun­dacja odpowiada za swoje zobow­iąza­nia całoś­cią majątku.

Rozdział V.

Zmi­ana statutu.

§ 36.


Zmi­ana statutu nie może prowadzić do istot­nych zmian w celach Fun­dacji i pozostawać w sprzeczności z wolą Fundatorów.

§ 37.


Zmi­any w Statu­cie Fun­dacji mogą być wprowadzane tylko jed­no­myślną uch­wałą wszys­t­kich członków Zarządu.

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe.

§ 38.


W celu zwięk­szenia środ­ków na real­iza­cję zadań statu­towych Fun­dacja może prowadzić dzi­ałal­ność gospo­dar­czą i w tym celu tworzyć zakłady gospo­dar­cze, jako odrębne jed­nos­tki orga­ni­za­cyjne Fundacji.

§ 39.


Fun­dacja może połączyć się z inną Fun­dacją o podob­nych celach statu­towych, jeżeli przy­czyni się do lep­szej real­iza­cji celów statu­towych Fun­dacji, po powz­ię­ciu jed­no­myśl­nej uch­wały wszys­t­kich członków Zarządu.

§ 40.


Fun­dacja ulega lik­widacji w razie osiąg­nię­cia celów, dla których została powołana lub w razie wycz­er­pa­nia się jej środ­ków i majątku. Decyzje o lik­widacji Fun­dacji pode­j­muje Zarząd w drodze jed­no­myśl­nej uch­wały. Lik­widację prowadzi lik­wida­tor wyz­nac­zony przez Zarząd.

§ 41.


W przy­padku lik­widacji Fun­dacji majątek pozostały po lik­widacji Fun­dacji przekazuje się insty­tucjom, których dzi­ałal­ność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 42.


W przy­padku rezy­gnacji Prezy­denta Zarządu z pełnienia funkcji Prezy­denta będącego Funda­torem wyz­naczy on osobę zaj­mu­jącą jego miejsce w Zarządzie Fun­dacji. Osoba przys­tępu­jąca do Zarządu w trak­cie trwa­nia kadencji kończy swoją dzi­ałal­ność w zarządzie z dniem upływu tej kadencji, nie wyk­lucza to możli­wości wybra­nia tej osoby do Zarządu na czas trwa­nia następ­nej kadencji.

§ 43.


W przy­padku śmierci Funda­tora będącego członkiem Zarządu na jego miejsce do Zarządu Fun­dacji wchodzi osoba powołana jed­no­myślna uch­wałą pozostałych członków Zarządu Fun­dacji. Kadencja nowo-​powołanego członka Zarządu kończy się z upły­wem kadencji urzę­du­jącego Zarządu.

Statut sporządził fundator:

Pin It on Pinterest