II KONGRES KULTURY POMORSKIEJ: Jak włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w obieg kultury? (Dyskusja)

16 maja 2024 roku w ramach II Kongresu Kultury Pomorskiej odbędzie się dyskusja pt. “Jak włączać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w obieg kultury?”, którą poprowadzi założycielka Teatroterapii Lubelskiej Maria Pietrusza-Budzyńska.

Uporządkujmy naszą rzeczywistość, w której niepełnosprawność przestanie być defektem, brakiem, „upośledzeniem”, przyczyną wykluczenia, a stanie się konstruktem społecznym mogącym mieć afirmatywny charakter. Jeżeli masz możliwość zwiększania inkluzywności w świecie, w którym widzisz człowieka z niepełnosprawnością intelektualną, to potraktuj to jak swój obowiązek… Weź go za rękę.

Spotkanie dotyczyć będzie zagadnień związanych z funkcjonowaniem grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną od ponad trzydziestu lat żyjących we wspólnocie teatralnej. Grupa Teatroterapii Lubelskiej, która staje się modelowym przykładem podejścia do nich w teatrze i poprzez teatr, wprowadzi uczestników w nurt oswajania czy objaśniania nurtów w kulturze i sztuce na temat niepełnosprawności, a przez to istnienia i partycypowania we wszystkich obszarach życia społecznego, jak też renegocjowania starych porządków.

Przez szczególną formę opisującą stan aktora zbierającego doświadczenie w laboratorium teatroterapeutycznym (wraz z jego sprzymierzeńcami: aktorami, reżyserami, dyrektorami instytucji kulturalnych, krytykami sztuki czy urzędnikami dzielącymi „dobra” etc.) oraz pokaz stworzonych pełnoprawnych i niezależnych propozycji artystycznych uczestnik spotkania zapozna się z pozycją osób z niepełnosprawnością i ich statusem społecznym w rzeczywistości kulturotwórczej w Polsce.

/kliknij na obrazek, aby przejść do strony organizatora/

Chociaż w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zawarty został zapis o prawie do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym (art.27) a w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowano równy dostęp do dóbr kultury, chociaż w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku, a ratyfikowanej przez Polskę w 2012, dano realne narzędzia wywierania wpływu na instytucje prowadzące działalność kulturalną i gwarantującej osobom z niepełnosprawnościami możliwości udziału w życiu kulturalnym na zasadach równości z innymi osobami, to na widowniach teatrów, kin, widowniach festiwali wielkich i małych nie spotyka się w zasadzie ludzi z niepełnosprawnościami.

Tłumacz języka migowego zazwyczaj jest, pętla indukcyjna do dyspozycji głuchych leży odłogiem, zamówień spektakli z audiodeskrypcją brak. Bez ciebie i twojego przewodnictwa w kulturze, bez twojego (symbolicznego przecież, acz merytorycznego i emocjonalnego) wzięcia za rękę nie włączymy tego człowieka w obieg kultury.


Prowadząca
Maria Pietrusza-Budzyńska – założycielka, wieloletnia reżyserka w WTZ Teatroterapia, a także Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska, która powstała w oparciu o pozytywne doświadczenie artystyczne, teatralne, terapeutyczne i społeczno- kulturotwórcze wyniesione z 15 letniej współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie, gdzie założyła w 1995 roku pierwsze w Polsce profilowane zawodowo Warsztaty Terapii Zajęciowej. Jest pedagogiem specjalnym. W 1991 roku rozpoczęła w Szkole Specjalnej eksperyment pedagogiczny wraz z poszukiwaniem własnych metod pracy i sposobów działania przez zastosowanie technik teatralnych w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym. Doprowadziło do powstania pierwszego w Polsce teatru ludzi niepełnosprawnych oraz ukształtowania w środowisku pedagogicznym i teatralnym różnorodnych kierunków, idei, programów i indywidualistycznie traktowanych metod teatroterapii, licznych festiwali oraz przeglądów teatralnych stanowiących o inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez wiele lat propagowała metodę teatroterapeutyczną wśród studentów wielu uczelni w Polsce. Celem i efektem pracy Marii P. Budzyńskiej jest tworzenie wybitnych dzieł teatralnych a sensem jej życia i pracy jest nobilitacja osobista i społeczna dorosłych ludzi niepełnosprawnych, wykluczonych i wykluczanych z życia z racji niepełnosprawności intelektualnej, z którymi żyje w Lublinie od 1995roku w we wspólnocie teatralnej, nazywanej też teatrem ludzi niepełnosprawnych. Uczestnicy Warsztatów stali się aktorami i pracują w teatrze i filmach/serialach telewizyjnych. Są też znakomitymi self-adwokatami w różnych środowiskowych sprawach. W 2022 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej Teatroterapia zostały nagrodzone Super Lodołamaczem w kategorii Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa.


II Kongres Kultury Pomorskiej jest dofinansowany ze środków Województwa Pomorskiego.

II Kongres Kultury Pomorskiej objęli honorowym patronatem: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska, Rektor Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku prof. Zbigniew Osadowski.

Partnerzy: Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Zakład Kulturalny, Gdański Archipelag Kultury, Goyki 3 Art Inkubator, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Filharmonia Kaszubska (Wejherowskie Centrum Kultury), Pracodawcy Pomorza, Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Stacja Kultury – Biblioteka Rumia, Fundacja Wspólnota Gdańska, Fundacja Fala Nowej Kultury.


Termin: 16.05.2024, godz. 10.00-13.00
Miejsce: siedziba Teatru Biuro Rzeczy Osobistych, Gdynia, ul. Warszawska 47
Liczba miejsc ograniczona – zgłoszenia mailowe: pomyslodalnia@gmail.com, tel. 608-661-616

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu oraz na facebooku.

Pin It on Pinterest