Informacje dla kandydatów

Osoba ubie­ga­jąca się o przyję­cie do Warsz­tatów Ter­apii Zaję­ciowej składa do Fun­dacji Teatroter­apia Lubel­ska, jako jed­nos­tki prowadzącej Warsz­taty, poniższe doku­menty:

  1. Podanie o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej /pobierz doc/ /pobierz pdf/
  2. Orzecze­nie o Stop­niu Niepełnosprawności ze wskazaniem do udział w ter­apii zaję­ciowej, będące pod­stawą do przyję­cia na uczest­nika WTZ
  3. Kartę zgłoszenia uczestnictwa do Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatroterapia w Lublinie /pobierz doc/ /pobierz pdf/
  4. Opinię psy­cho­log­iczną i doku­men­tację medy­czną
  5. Ostatnie świadectwo szkolne

Kom­plet doku­men­tów należy składać na adres:
Warsz­taty Ter­apii Zaję­ciowej Teatroter­apia
ul. Jas­trzębia 3

20 – 323 Lublin

W przy­padku pytań proszę bezpośred­nio kon­tak­tować się w siedz­i­bie WTZ Teatroter­apia w Lublinie przy ulicy Jas­trzę­biej 3

tel. (81) 745 21 87

Pin It on Pinterest