Country

Ach, coun­try…”: kom­pozy­cja chore­ograficzna line dance, twor­zona i inspirowana na pod­stawie oso­bistych his­torii członków zespołu, wyko­rzys­tu­jąca kroki i ele­menty ruchowe tańców coun­trowych oraz muzykę con­tra dance.

Taniec “Ach, coun­try…” jest dla tancerzy –przede wszystkim-​rozrywką a tańczą go wszędzie: na kon­cer­tach, w barach,klubach, dyskotekach czer­piąc z niego radość i wol­ność …
Pomysł na tańcze­nie coun­try zrodził się pod­czas rozlicznych kon­tak­tów z zespołami tanecznymi, które aktorzy Teatroter­apii spo­tykali w Holandii i Francji.

Prowadze­nie zespołu Teatroter­apia: Maria P. Budzyńska i Jolanta Grabowska

Pre­miera: wrze­sień 2003

Pin It on Pinterest