Sponsorzy

List dziękczynny dla
Dar­czyńców i Spon­sorów

Fun­dacji Teatroter­apia Lubel­ska

Szanowni Państwo!

Dziękuję w imie­niu moich Przy­jaciół –Aktorów Teatroter­apii — Aktorów Teatru Ludzi Niepełnosprawnych, a — na co dzień — osób z upośledze­niem umysłowym za pomoc i dar­czynie­nie myślą, mową i uczynkiem.…

Dziękuję za każdą złotówkę sym­bol­iczną i za każdą inną kwotę, której znacze­nie urasta często do zdoby­wa­nia przez nas Mont Ever­estu… Wasza pomoc finan­sowa spraw­iła, że ludzie wyk­luczeni społecznie przez to, że są upośledzeni umysłowo mogą żyć, rozwi­jać się, pra­cować, tworzyć Teatr, który każdemu z Nich oso­biś­cie pomaga funkcjonować god­niej w nor­mal­nym świecie a dzięki temu :
– mogą ksz­tał­tować i mod­e­lować zmi­any postaw społeczeństwa wobec (nie)normalnych ponieważ mają taką odwagę i misję wynika­jącą z ich dojrza­łości, świado­mości oraz wiedzy, iż są wzorem pozy­ty­wnym do naślad­owa­nia;
– zer­wali ze społecznym tabu mil­czenia wobec osób upośled­zonych umysłowo.

Stało się to dzięki Waszym darowanym — odd­anym środ­kom finan­sowym. Dzięki Wam stworzyliśmy piękny spek­takl p.t .“Mal­owany ptak”, który zagral­iśmy w Łodzi na Między­nar­o­dowym Bien­alle Ter­apia i Teatr, w Kaz­imierzu Dol­nym na Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Fil­mowym Dwa Brzegi, w lubel­ską Noc Kul­tury i listopad­owych trzech pokazach.
Dzięki Waszej dobroci pomogliśmy upośled­zonemu umysłowo chłopcu, który wymaga nieustan­nego wspar­cia w swoim ciężkim i bied­nym życiu…

Dzięki temu, że mieliśmy Waszą pomoc ludzką i finan­sową mogliśmy poczynić konieczne prace przy naszych teatral­nych mag­a­zy­nach, w których prze­chowu­jemy rek­wiz­yty i kostiumy teatralne. Siła, którą czer­pię z Państwa bez­in­tere­sownej wrażli­wości i dobroci przełożona prze­cież na pieniądze jest niezbędną dla mnie — ped­a­goga i kreatora Teatroter­apii: dodaje mi skrzy­deł w tworze­niu nie tylko przed­staw­ień, ter­apii czy każdego, kole­jnego dnia ale jest niezbędną po to, żeby żyć… cza­sem, żeby tylko (prze)trwać…

Z całego serca, w imie­niu moich Ludzi-​dziękuję.…

Maria Pietrusza Budzyńska

Pin It on Pinterest