Historia WTZ

W listopadzie 1995 r. Teatr im J. Osterwy przyjął w swoją struk­turę orga­ni­za­cyjną grupę dwudzi­estu upośled­zonych umysłowo osób, wśród których znaleźli się uczniowie Szkoły Spec­jal­nej — aktorzy teatru “Roślinka”. (Teatr

Regulamin WTZ

REG­U­LAMIN ORGA­NI­ZA­CYJNY WARSZ­TATÓW TER­APII ZAJĘ­CIOWEJ – TEATROTER­APIA 1. Warsz­tat Ter­apii Zaję­ciowej –Teatroter­apia, zwany dalej „WTZ”, dzi­ała na pod­stawie właś­ci­wych reg­u­lacji prawnych określa­ją­cych zasady prowadzenia warsz­tatów ter­apii zaję­ciowej, jako formy akty­wiz­a­cji

Zespół WTZ

Kierownik WTZ Teatroter­apia:1. Maria Pietrusza Budzyńska – kierownik Kadra WTZ Teatroter­apia:1. Aleksander Budzyński- instruktor2. Jolanta Grabowska – instruktor3. Piotr Kiliański- kierowca4. Iwona Malinowska- instruktor5. Iwona Osieleniec – instruktor6. Ilona Kowalik

Pin It on Pinterest