Country

“Ach, coun­try…”: kom­pozy­cja chore­ograficzna line dance, twor­zona i inspirowana na pod­stawie oso­bistych his­torii członków zespołu, wyko­rzys­tu­jąca kroki i ele­menty ruchowe tańców coun­trowych oraz muzykę con­tra dance. Taniec “Ach, coun­try…” jest

ISADORY POSZUKIWANIA…

Wys­tawa fotografii „Isadory poszuki­wa­nia…” jest cytatem z architek­tury anty­cznej, inspirowanym odwiecznym tem­atem Grecji, jakiemu hoł­dowała tez Isadora i wyko­rzysty­wała w swoich tań­cach– a do czego, w swoim odkry­wa­niu ruchu i

Dell’arte dla…

Spek­takl “Dell’arte dla…” jest opowieś­cią o miłości, o dobrych i złych ludzi­ach oraz ich prob­lemach. Jest też opowieś­cią o wiecznej podróży za chlebem grupy aktorów, których cały dorobek mieści się

Świat nie wierzy łzom

Wid­owisko pan­tomim­iczne, wyko­rzys­tu­jące ele­menty teatru żywego planu, gestu i teatru lalkowego utrzy­mane w kon­wencji comedii dell’arte. Przesłaniem spek­taklu jest reflek­sja nad koniecznoś­cią kon­frontacji z włas­nym cier­pi­e­niem, które przed­staw­ione jest jako

Dziewczynka z zapałkami

Na motywach baśni Jana Chris­tiana Andersena. “DZIEW­CZYNKA Z ZAPAŁKAMI” Insc­eniza­cja: Maria Pietrusza-​Budzyńska (reży­se­ria, scenografia, kostiumy) Pre­miera: czer­wiec 1997r

“M jak…”

Spek­takl wyko­rzys­tu­jący ele­menty teatru tańca, żywego planu, teatru lalkowego i czarnego teatru. To man­i­fest ludzi, dla których miłość była i jest tem­atem tabu, nawołu­jący o prawo do miłości pięknej i

Labirynt

Kom­pozy­cja chore­ograficzna w III częś­ci­ach (“Idę”, “Labirynt”, “Serz”) odwołu­jąca się do fun­da­men­tal­nych pytań o sens ludzkiej egzys­tencji: dokąd idę? w jakim celu? czy idę dobrą drogą? “LABIRYNT” Insc­eniza­cja: Jacek KasprzakObsada:

Pin It on Pinterest