Oferta sponsorska

Oferta spon­sorska

spon­sor­ing za reklamę

Wstęp:

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska zwraca się do Państwa Firmy z prośbą o spon­sor­ing w postaci dofi­nan­sowa­nia zakupu samo­chodu Volk­swa­gen Trans­porter, który służyć będzie Teatrowi Ludzi Niepełnosprawnych w licznych podróżach artysty­cznych po Polsce i Europie oraz w codzi­en­nym życiu terapeutycznym(dowóz na zajęcia).

Oferta dla Sponsora:

Szanownemu Spon­sorowi ofer­u­jemy reklamę Państwa Firmy na nowym samo­chodzie (koszt i wielkość reklamy a także cza­sokres — do uzgod­nienia w cza­sie spotka­nia), która dotrze do naszych widzów — są to ludzie wszelkiego autora­menu i wieku, akty­wni, z całej Pol­ski a także z zagranicy: średni prze­bieg dzi­enny na przestrzeni dziewię­ciu lat użytkowa­nia doty­chczas eksploa­towanego samo­chodu wynosił od 50– 200 km.

Finanse Fun­dacji:

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska poczyniła niezbędne kroki, aby uzyskać znaczące dla zakupu samo­chodu dofi­nan­sowanie z PFRON, skąd otrzy­mal­iśmy kwotę 65 tysięcy zło­tych i kwotę 5 tysięcy zło­tych z fun­duszu prewen­cyjnego PZU. Wys­taw­iliśmy także stary samochód do sprzedaży. Koszt nowego samo­chodu w wer­sji naj­tańszej z kli­matyza­cją wynosi 120 tysięcy złotych.

Misja Fun­dacji:

Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska prowadzi Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, który ist­nieje w Lublinie już dwadzieś­cia lat. Wielo­let­nie kreacje teatralne i aktorskie, a także uczest­nictwo w życiu artysty­czno – teatral­nym w Lublinie/​Polsce i za grani­cami kraju spowodowało trwałe zmi­any w świado­mości i men­tal­ności ogółu społeczeństwa na temat człowieka niepełnosprawnego, który stał się istot­nym i ważnym twórcą i współtwórcą kultury/​sztuki.
Teatroter­apia Lubel­ska ma rozpoz­nawalną „markę” na rynku i wielkie zasługi w roz­woju oraz orga­ni­zowa­niu środowiska ludzi wyk­luc­zonych z powodu swo­jej inności do akty­wności społeczno-​kulturalnej, twór­czej, artystycznej/​pro­mocji i reklamy nor­mal­nego stylu życia (nie)normalnych…

Pakiet Spon­sorski:

  • reklama na samo­chodzie Volkswagen;
  • umieszcze­nie znaku fir­mowego na stronie inter­ne­towej Fun­dacji wraz z odnośnikiem do strony inter­ne­towej wskazanej przez Sponsora;
  • umieszcze­nie ban­nera lub rollupa reklam­owego Spon­sora w najbliższym sąsiedztwie plakatów teatral­nych Teatroter­apii Lubel­skiej i w prowad­zonej w Cen­trum Kul­tury Galerii Art Brut w Lublinie;
  • prezen­tacja logo Firmy Spon­sora w mate­ri­ałach drukowanych towarzyszą­cych dzi­ałal­ności Fun­dacji (kat­a­logi, plakaty, ulotki, foldery);

Pon­adto oferujemy:

  • przekazanie mate­ri­ałów z logo Firmy w ilości uzgodnionej;
  • wyna­jem samo­chodu jako „słupa ogłoszeniowego” dającego możli­wość prezen­tacji Firmy, która kreuje sukcesy środowiska ludzi wyk­luc­zonych
    i ist­niejącego w tym środowisku Teatru Niepełnosprawnych.

Obec­nie Państwa Firma może ugrun­tować swój wiz­erunek jako wrażli­wego Przy­ja­ciela osób zaniechanych a tak bardzo potrze­bu­ją­cych wspar­cia ludzi sil­nych i szla­chet­nych. Mam nadzieję, że wesprze­cie nas w kole­jnych poczy­na­ni­ach
i zab­ie­gach na rzecz eman­cy­pacji społecznej i kul­tur­owej naszych podopiecznych, speł­ni­a­niu misji Fun­dacji oraz podtrzy­ma­niu tej szczegól­nej więzi, którą cenię sobie nadzwyczajnie…

Pin It on Pinterest