Spowiedź w drewnie

Spek­takl o gniewie świę­tych, niezad­owolonych ze swoich drew­ni­anych wcieleń, winią­cych swego (s)twórcę o brak tal­entu. Twórcą tym jest świątkarz-​rzeźbiarz ludowy, który przed śmier­cią spowiada się wys­tru­ganemu przez siebie Chrys­tu­sowi ze

Hamlet

Reży­se­ria: Krzysztof BabickiScenografia: Marek BraunKostiumy: Bar­bara Woło­siukMuzyka: Marek KuczyńskiChore­ografia: Jacek Tomasik Pre­miera: 20 listopada 2004

Sześć postaci w poszukiwaniu autora

adap­tacja i reży­se­ria: Maria Pietrusza-​Budzynskaasys­tent reżysera:Jolanta Grabowskascenografia: Maria Pietrusza-​Budzyńskakon­sul­tacja chore­ograficzna: Jacek Tomasikkostiumy: Maria Pietrusza-​Budzyńska i Lila Sokołowskailus­tracja muzy­czna i udźwiękowie­nie: Dominik Sam­borskiprzy­go­towanie taneczne: Jolanta Grabowskaprzy­go­towanie wokalne: Joanna Bronkiewicz i Grze­gorz

Warsztaty V4

Teatroterapia Lubelska wzięła udział w warsztatach V4 finansowanych ze wsparcia Funduszu Wyszehradzkiego. Trzy kraje, trzy języki, trzy teatry zatrudniające aktorów upośledzonych umysłowo. Mimo pandemii i trudności związanych z odległością udało

Opera Kartoflana

Odważna fuzja styli muzy­cznych i osobowości artys­tów w hiphopowym spek­taklu tanecznym „Opera Kartoflana”. Spotka­nia z przed­staw­ieni­ami Teatroter­apii Lubel­skiej uczą nas otwierać się na odmi­enne i dzięki temu posz­erzać hory­zonty. Maria

1%

Szanowni Państwo, zbudu­j­cie z nami TEATR LUDZI NIEPEŁNOSPRAWNYCH wystar­czy tylko 1% więcej »> Fun­dacja Teatroter­apia Lubel­ska jest Orga­ni­za­cją Pożytku Pub­licznego. Oznacza to, że naszą dzi­ałal­ność reg­u­luje ustawa o dzi­ałal­ności pożytku

Historia WTZ

W listopadzie 1995 r. Teatr im J. Osterwy przyjął w swoją struk­turę orga­ni­za­cyjną grupę dwudzi­estu upośled­zonych umysłowo osób, wśród których znaleźli się uczniowie Szkoły Spec­jal­nej — aktorzy teatru “Roślinka”. (Teatr

Regulamin WTZ

REG­U­LAMIN ORGA­NI­ZA­CYJNY WARSZ­TATÓW TER­APII ZAJĘ­CIOWEJ – TEATROTER­APIA 1. Warsz­tat Ter­apii Zaję­ciowej –Teatroter­apia, zwany dalej „WTZ”, dzi­ała na pod­stawie właś­ci­wych reg­u­lacji prawnych określa­ją­cych zasady prowadzenia warsz­tatów ter­apii zaję­ciowej, jako formy akty­wiz­a­cji

Zespół WTZ

Kierownik WTZ Teatroter­apia:1. Maria Pietrusza Budzyńska – kierownik Kadra WTZ Teatroter­apia:1. Aleksander Budzyński- instruktor2. Jolanta Grabowska – instruktor3. Piotr Kiliański- kierowca4. Iwona Malinowska- instruktor5. Marta Cichy instruktor do 31.10.20216. Ilona

Pin It on Pinterest