Ja Kaspar

Facebook Twitter LinkedIn Shares Zapraszamy do obejrzenia premiery online „Ja Kaspar” w wykonaniu aktorów Teatroterapia Lubelska. Realizacja spektaklu odbyła się na naszej Sali Operowej w sierpniu. ***Reżyser Łukasz Witt-Michałowski w

Głęboka woda

Głównym bohaterem jest Wik­tor Okulicki (Marcin Doro­ciński), świeżo mianowany dyrek­tor ośrodka – człowiek czynów, nie słów. W jego opinii pra­cownik opieki społecznej jest skrzyżowaniem Matki Teresy i Spi­der­mana. To stwierdze­nie

Malowany ptak

Spek­takl inspirowany absurdalną his­torią wziętą z powieści Jerzego Kosińskiego „Mal­owany ptak”. Utkany z wiecznej potrzeby doświad­cza­nia przez teatr i w teatrze rzeczy­wis­tej obec­ności w życiu — ludzi, którzy jak mal­owane

I – SA – DO – RA

Sce­nar­iusz spek­taklu pow­stał w opar­ciu o his­torię sen­sacyjnego życia Isadory Dun­can, pełnego bur­zli­wych roman­sów, artysty­cznych pasji i miłości do tańca i muzyki, wspani­ałych wys­tępów i oso­bistych tragedii.Tę his­torię grupa niepełnosprawnych

Country

“Ach, coun­try…”: kom­pozy­cja chore­ograficzna line dance, twor­zona i inspirowana na pod­stawie oso­bistych his­torii członków zespołu, wyko­rzys­tu­jąca kroki i ele­menty ruchowe tańców coun­trowych oraz muzykę con­tra dance. Taniec “Ach, coun­try…” jest

ISADORY POSZUKIWANIA…

Wys­tawa fotografii „Isadory poszuki­wa­nia…” jest cytatem z architek­tury anty­cznej, inspirowanym odwiecznym tem­atem Grecji, jakiemu hoł­dowała tez Isadora i wyko­rzysty­wała w swoich tań­cach– a do czego, w swoim odkry­wa­niu ruchu i

Świat nie wierzy łzom

Wid­owisko pan­tomim­iczne, wyko­rzys­tu­jące ele­menty teatru żywego planu, gestu i teatru lalkowego utrzy­mane w kon­wencji comedii dell’arte. Przesłaniem spek­taklu jest reflek­sja nad koniecznoś­cią kon­frontacji z włas­nym cier­pi­e­niem, które przed­staw­ione jest jako

Dziewczynka z zapałkami

Na motywach baśni Jana Chris­tiana Andersena. “DZIEW­CZYNKA Z ZAPAŁKAMI” Insc­eniza­cja: Maria Pietrusza-​Budzyńska (reży­se­ria, scenografia, kostiumy) Pre­miera: czer­wiec 1997r

Pin It on Pinterest