Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów

Rozmiar tekstu:

Osoba ubie­ga­jąca się o przyję­cie do Warsz­tatów Ter­apii Zaję­ciowej składa do Fun­dacji Teatroter­apia Lubel­ska jako jed­nos­tki prowadzącej Warsz­taty poniższe doku­menty:

1. Podanie o przy­je­cie w/​g wzoru
2. Orzecze­nie o Stop­niu Niepełnosprawności ze wskazaniem do udział w ter­apii zaję­ciowej, będące pod­stawą do przyję­cia na uczest­nika WTZ
3. Kartę zgłoszenia uczest­nictwa do Warsz­tatów Ter­apii Zaję­ciowej — Teatroter­apia w Lublinie;
4.Opinię psy­cho­log­iczną i doku­men­tację medy­czną,
5.Ostatnie świadectwo szkolne.


Kom­plet doku­men­tów należy składać na adres:

Warsz­taty Ter­apii Zaję­ciowej — Teatroter­apia
20 – 323 Lublin
ul. Jas­trzębia 3


Kandy­daci speł­ni­a­jący wymogi for­malne zostają wpisani na listę osób oczeku­ją­cych.
W przy­padku pytań proszę bezpośred­nio kon­tak­tować się w siedz­i­bie WTZ Teatroter­apia w Lublinie przy ulicy Jas­trzę­biej 3 .

Tel. 817452187

Doku­menty do pobra­nia:
1. Karta zgloszenia uczest­nictwa do WTZ Teatroterapia.doc
2. Podanie o przy­je­cie do WTZ

Pin It on Pinterest